logo_cropped-1024x262
Logo InterRisk bez tła

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem serwisu www.ibezpieczni.pl

W związku z treścią Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Supra Brokers S.A. przekazuje informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław oraz Fundacja Zdrowi i Bezpieczni, ul. Powstańców Śl.121/209, 53-329 Wrocław. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@suprabrokers.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 71 777 04 00 lub pisemnie na adres siedziby spółki. W Supra Brokers S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@suprabrokers.pl, telefonicznie: 785 839 276.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Supra Brokers S.A. oraz Fundację Zdrowi i Bezpieczni w celu:

a) niezbędnym do przystąpienia do umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub/i umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studentów w ramach praktyk studenckich i/lub umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1a RODO,

b) w celu marketingu usług własnych oraz przeprowadzania badań satysfakcji – na podstawie

dobrowolnie wyrażonej zgody w przypadku jej wyrażenia – art. 6 ust. 1a RODO,

c)związanym z wykonywaniem usług oferowanych Użytkownikom portalu www.ibezpieczni.pl – na podstawie art. 6 usta 1 lit b RODO,

d) wypełnienia przez Supra Brokers S.A. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w kontekście wykonywania czynności usług dystrybucji ubezpieczeń – na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO,

4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:

a) przystąpienia do umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub/i umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studentów w ramach praktyk studenckich i/lub umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody,

b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu usług własnych oraz przeprowadzania badań satysfakcji w przypadku jej wyrażenia,

c)zakończenia z korzystania usług przez Użytkownika oferowanych portalu www.ibezpieczni.pl w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu związanym z korzystaniem usług oferowanych Użytkownikom portalu www.ibezpieczni.pl,

d) do momentu zakończenia obsługi brokerskiej oraz – tylko i wyłącznie w zakresie danych niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – po upływie okresu przedawnienia

roszczeń wynikających z tej obsługi lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania

danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności, obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającym z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdy dane są przetwarzane w związku z realizacją obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przekazywane ubezpieczycielowi, do którego kierowany będzie wniosek o objęcie ochroną ubezpieczeniową w związku z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków lub/i ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej studentów w ramach praktyk studenckich i/lub ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom i współpracownikom oraz odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców którzy świadczą takie usługi jak: obsługa informatyczna.

6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

7. Dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  zautomatyzowany.

Pliki cookies.

1. Czym są pliki cookie? Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu www.ibezpieczni.pl firma Supra Brokers S.A., Aleja Śląska 1, budynek s 1-2, piętro 3, 54-118 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000425834, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 2.000.818,40 zł, NIP nr 894-304-11- 46 oraz REGON nr 021916234,

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; Utrzymanie sesji użytkownika serwisu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła do wymagających logowania funkcjonalności;

3. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „Sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” (persistent cookies) – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu

przeglądarki internetowej.